Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en ons golfcomplex en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

NV Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden (GEMS) handelend onder de naam – en hierna te noemen – Golfbaan Delfland, gevestigd aan Abtsrechtseweg 1, 2636 HZ te Schipluiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit geldt ook voor de ‘Golfbaan Delfland’ app.

Contactgegevens:

NV Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden (GEMS) www.delflandgolf.nl Abtsrechtseweg 1

2636 HZ  Schipluiden

Tel:  +31 (0)15 380 79 11

Heer P. van der Ploeg is de contactpersoon gegevensbescherming van Golfbaan Delfland. Heer P. van der Ploeg is te bereiken via administratie@delflandgolf.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Golfbaan Delfland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • Voor- en achternaam, titels
 • Geslacht
 • Geboortedatum/-plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummers (NGF)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en op ons golfcomplex, zoals aankopen in horeca en golfshop.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetadres van uw openbare sociale profielen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer in geval van afgegeven automatische incasso’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Golfbaan Delfland verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Gegevens van kinderen onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@delflandgolf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Golfbaan Delfland verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de onderstaande wettelijke (AVG) grondslagen:

U heeft (uitdrukkelijke) toestemming* gegeven;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Golfbaan Delfland of een derde.

* Toestemming: wij vragen alleen uw toestemming indien dat noodzakelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@delflandgolf.nl 

Golfbaan Delfland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Golfbaan Delfland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Golfbaan Delfland volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Golfbaan Delfland analyseert uw golfgedrag en -frequentie om daarmee het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Golfbaan Delfland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Golfbaan Delfland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien we gedurende een periode van vier jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).

Delen van persoonsgegevens met derden

Golfbaan Delfland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Golfbaan Delfland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Golfbaan Delfland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Golfbaan Delfland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswatzijnhetenwatdoeikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social-media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Intogolf

Naam: _ga

Functie: vult voor u uw gebruikersnaam en wachtwoord in voor Mijn Delfland omgeving. Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook retargeting

Naam: geen, door middel van pixel

Functie:  Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Golfbaan Delfland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@delflandgolf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door u is gedaan, kunnen wij u (telefonisch) vragen om bijvoorbeeld uw geboortedatum in combinatie met naam en adres en eventueel NGF- nummer. Ook zouden wij u kunnen vragen of u uw legitimatiebewijs wil laten zien (als u bijvoorbeeld aan de receptie vraagt om verwijdering van uw gegevens uit ons systeem). 

Golfbaan Delfland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Golfbaan Delfland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@delflandgolf.nl.

Herziene versie, augustus 2022 – Privacyverklaring