Bedrijfsinformatie

Eigendomsstructuur en Bestuur

Commerciële NV en eigenaren

Golfbaan Delfland is een in 1995 opgerichte commerciële Naamloze Vennootschap. Zij opereert onder de statutaire naam NV Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden (NV GEMS). NV GEMS telt circa 20 particuliere aandeelhouders. De aandelen zijn binnen en buiten deze groep slechts zeer beperkt overdraagbaar. De exploitatie van de baan, de Brasserie, Golfacademy Delfland, de oefenfaciliteiten en het greenkeepersonderkomen is in handen van de NV GEMS. Dit is een bewuste keuze. Zo kan de directie diverse onderdelen van dienstverlening naadloos op elkaar aan laten sluiten.

Golfbaan Delfland is voor iedereen toegankelijk.

Doelstelling
De doelstelling van N.V. GEMS is om zowel de particuliere als zakelijke bezoeker aan Golfbaan Delfland een zo aangenaam en uitdagend mogelijk verblijf te bezorgen. Met andere woorden: op Golfbaan Delfland staat het plezier van onze bezoekers centraal.

Algemene Voorwaarden

Waar zaken gedaan worden, moeten afspraken gemaakt worden. Om dit voor iedere partij zo inzichtelijk en helder mogelijk te maken, vindt u hieronder onze Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op onze dienstverlening. 

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring 

Duurzaamheid

Team Golfbaan Delfland is ervan overtuigd dat economische groei en het welzijn van de samenleving onlosmakelijk verbonden zijn met de gezondheid en de staat van het milieu. Wij hebben duurzaam beheer hoog in het vaandel staan en zijn al enkele jaren bezig met een meer natuurvriendelijke en milieubewuste manier van ondernemen. Het besef dat ook commerciële golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het behoud en de ontwikkeling van de natuur heeft in Europa en ook vooral in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het ontwikkelen van duurzaam beheer van golfterreinen.

Het gebruik van duurzame materialen, Ledverlichting, groene stroom, energiezuinige (keuken)apparatuur en zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen voor ons baanonderhoud zijn slechts enkele voorbeelden. Natuurlijk vinden wij de omgang met duurzaamheid en ethiek bij bijvoorbeeld onze leveranciers van groot belang.

GEO-certificaat
Sinds september 2017 is Golfbaan Delfland officieel GEO-gecertificeerd; het internationale bewijs van duurzaam golfbaanbeheer. Dit certificaat wordt verstrekt aan golfbaanbeheerders die bewust omgaan met natuur en milieu. Om de 3 jaar vindt een heraudit plaats. Golfbaan Delfland heeft aangetoond het beheer op de golfbaan van het groen en het milieu planmatig te organiseren. Het GEO-certificaat is ‘a symbol of great golf environments around the world.’

Delfland heeft inmiddels al enkele jaren het GEO-certificaat. Voor het behalen van dit certificaat zijn wij begeleid door NL Adviseurs. De audit is door Paul van Kan Natuur & Landschap uitgevoerd.

Wij beheren ons terrein duurzaam (en dat is nu internationaal erkend), o.a. op het gebied van:

Natuur en landschap

Op ons terrein van ruim 85 hectare liggen vier 9-holes lussen in het typische polderlandschap van Schipluiden. Ondanks verstedelijking is er veel openheid en ruimte. De aanplant in het gebied bestaat hoofdzakelijk uit inheemse, gebiedseigen soorten bomen zoals elzen, berken, wilgen en essen. Een groot oppervalk is gevuld met water en bijbehorende oevers. Hierdoor is er veel ruimte voor weide-, oever- en watervogels en vogels die in rietzones voorkomen. Door het plaatsen van nestbescherming krijgen vogels alle kans hun jongen groot te brengen. Wij hechten veel waarde aan een natuurlijke inrichting en stimulering van de biodiversiteit. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat het intensieve gebruik ons hierin enigszins beperkt.
Doelstellingen:
– kwalitatief hoogwaardig baanonderhoud, dat goed aansluit bij onze doelgroep
– behouden/versterken van karakteristiek landschap
– versterken landschappelijke structuren/behoud leefgebieden
– kwalitatieve beoordeling van beheer & onderhoud

Bron: www.topotijdreis.nl

Water

Golfbaan Delfland ligt bijna in zijn geheel onder zeeniveau. Door deze lage maaiveldligging moet het oppervlaktewater worden gereguleerd. Wij maken gebruik van leiding- en oppervlaktewater. Beiden hebben andere toepassingen. Voor het beregenen van de tees, greens en fairways wordt oppervlaktewater gebruikt. Op de blauwe lus van de Championship Course is een beregeningssysteem aanwezig.
Doelstellingen:
– inzicht krijgen in mogelijkheid besparing waterverbruik
– watersysteem dat goed is afgestemd op beheer van de golfbaan
– minimalisering leidingwaterverbruik en daarmee ook minimalisatie afvalwater

Energie

Op Delfland wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. Een goed niveau van verlichting is van belang om onze gasten zich thuis te laten voelen. Tegenover dit comfort staat een verbruik van energie. Er is onderzoek uitgevoerd en er kan inmiddels worden gesteld dat er besparingsmogelijkheden bestaan en wordt o.a. door middel van het gebruik van LED-verlichting en efficiënt energieverbruik ligt het in de lijn der verwachting dat wij de komende jaren fors energie kunnen besparen.
Doelstelling:
– binnen 3 jaar energiebesparing realiseren van 10% op basis van het verbruik in 2016.
– Op lange termijn: zelfvoorzienend in energiebehoefte

In 2017 is een start gemaakt om de energievoorziening in de komende jaren in kaart te brengen waarbij is gekeken naar eerder genoemde besparing, maar daarentegen ook de electrificering van keukenapparatuur en het wagenpark. Om op lange termijn volledig zelfvoorzienend te worden, is opwekking van energie vanzelfsprekend door middel van zonnepanelen.

Ketenbeheer

Door middel van een intensieve samenwerking met onze leveranciers en onze medewerkers, werken wij gezamenlijk aan de vermindering van milieubelasting van onze bedrijfsactiviteiten en zijn wij voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie binnen het inkoopbeleid met aandacht voor:
– welzijn van dier, milieu en mens
– minimaliseren van afval en verontreiniging
– minimaliseren van gebruik van gas, water en licht
– verbeteren van kwaliteit milieu
– behoud van natuurlijke hulpbronnen
– vergroten milieubewustzijn bij leveranciers en vermindering vervoersbewegingen.
Ook De Enk Groen & Golf (onderhoud baan) houdt constant rekening met duurzaamheid bij hun inkooptraject en gebruik van bijvoorbeeld hybride maaimachines, elektrische transporters, constante kwaliteitscontrole, vet en oliën apart afvoeren, registratie bijhouden van gebruikte middelen.
Doelstellingen:
– verdere implementatie inkoopbeleid
– terugdringen hoeveelheid (rest)afval
– minimaliseren inzet gewasbeschermingsmiddelen

Millieukwaliteit

Het draait hier om zorgvuldige omgang met leefomgeving, bodem, water en lucht. Het voldoen aan de Wet Milieubeheer is de norm. Wij zullen werkzaamheden zoveel mogelijk nalaten waardoor gevaar, schade of hinder dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of milieu wordt veroorzaakt.
Doelstellingen:
– voldoen aan wet- en regelgeving
– minimalisering belasting op het milieu
– naleving erfpachtovereenkomst
– bewustwording milieurisico’s

Mens en samenleving

Als onze gasten beseffen dat Golfbaan Delfland wordt onderhouden op een integere manier, zal eerder worden geaccepteerd dat bijvoorbeeld bepaalde ziektes door de baan heen niet worden bestreden met gewasbestrijding.
Doelstelling:
– verhogen communicatie met belanghebbenden omtrent duurzaamheid
– bewustwording bij onze gasten en medewerkers

Golfbaan Delfland op golfenvironment.org

Flora en Fauna op Golfbaan Delfland 

Wanneer u speciale vogels, zoogdieren, amfibiën, insecten, etc en bijzondere flora op Delfland ziet, willen wij dit natuurlijk graag weten. Mail ons dan!  Alvast hartelijk dank voor uw oplettendheid en medewerking!