Greenkeeping: onderhoud eco-oevers

Onderhoud eco-oevers 

Op Golfbaan Delfland is een ander beleid opgesteld voor het opschonen van de oevers van de waterpartijen. Voorheen werd al het uitkomende materiaal opgeladen en afgevoerd, terwijl dit materiaal nu blijft liggen langs de oevers en ter plaatse wordt verwerkt. Deze andere aanpak is o.a. wenselijk door wetgeving, werken volgens duurzaam beheer en geeft kostenbesparingen. 

Golfbaan Delfland is een prachtige golfbaan met veel waterpartijen. Langs die waterpartijen en sloten groeit veel riet, wat de doorstroming belemmert en daarom moeten de oevers elk jaar worden opgeschoond.

 

Het opschonen van die oevers is een intensief karwei, wat plaatsvindt aan het eind van het jaar, dus ongeveer oktober/november aan het eind van het groeiseizoen voor o.a. dat riet. In de nattere winterperiode is dan weer de doorstroming gewaarborgd. Voor dat opschonen dient rekening te worden gehouden met diverse aspecten, zoals in onderstaande nader uitgelegd.

Met welke aspecten moeten wij rekening houden?

De Wet Natuurbescherming is van toepassing, waarin de zorgplicht is opgenomen voor alle planten en dieren en daarvoor geldt, dat daaraan geen onnodige schade mag worden toegebracht. De zorgplicht is eigenlijk een algemene ‘fatsoensnorm’. Dat houdt in dat er op een respectvolle manier met alle in het wild levende dieren, planten en hun leefomgeving moet worden omgegaan.

 • Golfbaan Delfland is GEO gecertificeerd, wat inhoudt, dat de golfbaan zich committeert aan diverse ecologische waarden en beheermaatregelen en op die manier streeft naar een duurzaam beheer van de golfbaan
 • De golfbaan ligt in een erg zettingsgevoelig gebied en daardoor is de kans op schade door transporten aanwezig in de periode van opschonen

Wat betekent dit? 

 • Riet en ander slootvuil dient bij opschonen oever minimaal 3 dagen op de oever te blijven liggen om de daarin levende beestjes de kans te geven om terug te kruipen in het water
 • Daarom mag ook alleen in een bepaalde periode worden opgeschoond (water meer dan 10 graden) omdat de dieren dan nog ‘mobiel’ zijn
 • Riet en slootafval mag, na verzameling, maximaal 1 maand in depot blijven liggen voor indroging en dient daarna te worden afgevoerd naar een verwerkingslocatie
 • Het afvoeren van het materiaal is een vrij kostbare onderhoudspost (transport + stortkosten) wegens de grote hoeveelheid vrijkomend materiaal en in principe niet duurzaam
 • Slootvuil mag wel blijven liggen en worden verwerkt langs de oevers ter plaatse
 • Voorkomen van schade betekent zorgvuldig te werk gaan en transporten tot een minimum te beperken

Gelet op bovenstaande aspecten wordt het opschonen van de oevers nu als volgt uitgevoerd:

 • Maaien en opschonen van de oevers in oktober /november en vrijkomend materiaal langs de oevers laten liggen, behoudens bij enkele voorgreens dicht op het water.
 • Nadat het materiaal is ingedroogd wordt dit geklepeld (fijn hakselen) en blijft het ter plaatse liggen en verwerkt

In vorige winterperiodes werd nog dit vrijkomend materiaal verzameld, in depot gezet en naderhand afgevoerd. Afgelopen winterperiode is het echter voor het eerst blijven liggen en geklepeld en dat is goed bevallen. Voordelen hiervan zijn:

 • Werken in de lijn van de Wet Natuurbescherming en GEO
 • Duurzaam beheer door minder transporten (in de baan en later bij afvoer)
 • Geen schades door transporten in de baan
 • Sterke reductie van kosten voor deze onderhoudspost
 • Wegzakkende oevers blijven op hoogte door telkens lichte ophogingen met uitkomende bagger

In het terrein zal dit bij het spelen van een golfronde natuurlijk ook merkbaar zijn:

 • Minder overlast door snellere werkwijze en geen transporten van afvoer
 • De tijdelijke visuele aspecten van riet- en bagger langs oevers

Onze greenkeepers vertrouwen erop dat met bovenstaande toelichting een positieve denkwijze wordt verkregen over deze nieuwe manier van slootonderhoud met voordelen voor de ecologie, golfbaan maar ook voor onze golfende gasten.